fbpx

Όροι Χρήσης

  1. Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας:

Η παρούσα σελίδα, ομού με την «Πολιτική Απορρήτου», αποτελεί παράθεση και επεξήγηση των όρων, υπό τους οποίους δύναται ο εκάστοτε χρήστης, να πραγματοποιεί χρήση της ιστοσελίδας μας, «Digital Panda», καλουμένης εφεξής η “Ιστοσελίδα”. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε με προσοχή τους εδώ εκτιθέμενους παρόντες Όρους Χρήσης, προτού κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Η από μέρους σας χρήση της παρούσης Ιστοσελίδας, αποτελεί σαφή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας ομολογία και αποδοχή, ότι εγκρίνετε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και αναγνωρίζετε την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσής σας με αυτούς.
Η παρούσα είναι Ιστοσελίδα διαχείρισης της «Digital Panda», με έδρα τον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Αιγάλεω, αρ. 128, Τ.Κ. 18121.
Οποιαδήποτε αναφορά λαμβάνει χώρα στο παρόν, με τη χρήση των όρων «εμάς» ή «εμείς» ή «μας», λογίζεται, ως αναφορά στην εταιρεία «Digital Panda».

  1. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα:

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και η Digital Panda διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναστείλει την παρεχόμενη πρόσβαση (δείτε παρακάτω). Δεν έχουμε ευθύνη, εάν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητά μας (λ.χ. και όλως ενδεικτικώς, τεχνικό πρόβλημα), η Ιστοσελίδα μας καταστεί μη προσβάσιμη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Digital Panda διατηρεί το δικαίωμα, να περιορίζει την πρόσβαση σε χρήστες, σε ορισμένα μέρη ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα και εάν προκύψει ανάγκη, να αναστείλει την πρόσβαση εις αυτήν ή να την διακόψει επ ‘ αόριστον.
Οι χρήστες/πελάτες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας, είναι υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση, ότι όλοι οι χρήστες, που έχουν/αποκτούν, απευθείας ή μέσω τρίτου, πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, έχουν διαβάσει και γνωρίζουν τους όρους αυτούς και αποδέχονται και συμμορφώνονται με το περιεχόμενό τους.

  1. Περιορισμός πρόσβασης:

Η «Digital Panda» διατηρεί το δικαίωμα, να απαγορεύσει ή και να προβεί σε ολική ή μερική διακοπή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναστολή όλων ή μερικών από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, σε οποιονδήποτε χρήση/πελάτη/επισκέπτη, εφόσον κρίνουμε ανέλεγκτα, ότι τίθεται σε κίνδυνο η χρήση της Ιστοσελίδας, η φήμη της, η χρήση του χρησιμοποιούμενου από μέρους μας λογισμικού, η ασφάλειά του, η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων χρήστη, πελάτη ή επισκέπτη, καθώς και σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/πελάτης/επισκέπτης, παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή και τον νόμο.
Ομοίως, διατηρούμε το δικαίωμα μερικής ή ολικής αναστολής των εργασιών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες πραγματοποιούνται εργασίες, απαραίτητες για τη λειτουργία της, όπως λ.χ. ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικά, εργασίες ανανέωσης, βελτίωσης λογισμικού, βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναρτάται σχετική ενημέρωση προς τους χρήστες και η ιστοσελίδα θα καθίσταται μη προσβάσιμη, για όσο χρονικό διάστημα, διαρκούν οι προαναφερόμενες εργασίες.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας :

Ο Δικτυακός Τόπος «Digital Panda» και όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, τον σχεδιασμό, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλα υλικά της Ιστοσελίδας αυτής, καλούμενα εφεξής το “Περιεχόμενο”, είναι ιδιοκτησία της «Digital Panda» και περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα αυτή με την άδεια του σχετικού κατόχου.
Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου, απαγορεύεται αυστηρά και οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος όρου από χρήστη/πελάτη/επισκέπτη, μας δίνει το δικαίωμα να ασκήσουμε και να προστατεύσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, μεταξύ των οποίων (όχι περιοριστικά), να ενεργήσουμε οτιδήποτε αναγκαίο, για την κίνηση ποινικής διώξεως.

  1. Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα μας:

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε, ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

  1. Απαγορευόμενες χρήσεις:

Η χρήση της παρούσης Ιστοσελίδας, μπορεί να πραγματοποιείται μόνο στα πλαίσια πραγμάτωσης νομίμων σκοπών και με σεβασμό στην καλή λειτουργία της. Παράβαση του παρόντος όρου, μας δίδει το δικαίωμα, ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, σε αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών εναντίον των παραβατών.

  1. Μεταβολές:

Η Digital Panda, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής και τροποποίησης των Όρων Χρήσης, κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, γεγονός εξαιτίας του οποίου, σας συμβουλεύουμε να προβαίνετε τακτικά σε ανάγνωση των Όρων Χρήσης, καθώς αυτοί τυγχάνουν ανά πάσα στιγμή και από του χρόνου τροποποίησης και ανάρτησής τους στην Ιστοσελίδα αυτή, δεσμευτικοί για τους χρήστες.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση της ιστοσελίδας, διέπονται από τις διατάξεις των ελληνικών νόμων, που εφαρμόζονται κατά περίπτωση και για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει, σχετική με τους Όρους αυτούς, αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια του Πειραιά.